Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Reset
Reset

Komunikat Dyrektora Szkoły

Komunikat Dyrektora Szkoły

W związku z funkcjonowaniem szkoły w strefie „czerwonej” wprowadzam z dniem 27.10.2020 r. do 08.11.2020 r. częściowe ograniczenie funkcjonowania szkoły tj. nauczanie zdalne w klasach IV-VIII.


Organizacja pracy szkoły przedstawia się następująco:
1. W klasach I, II, III  zajęcia dydaktyczne są prowadzone w szkole, tj. w trybie stacjonarnym, zgodnie z planem lekcji.
2. Klasy IV - VIII odbywają zajęcia w formie zdalnej (kształcenie na odległość). 
3. Zajęcia w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej prowadzone są zgodnie z planem w formie nauczania, którą realizuje klasa.
4. Biblioteka szkolna jest czynna zgodnie z planem.
5. Świetlica szkolna pracuje bez zmian.
6. Przerwy lekcyjne obowiązują bez zmian (tryb stacjonarny).
7. Uczniów i pracowników szkoły przebywających na terenie placówki obowiązuje reżim sanitarny i obowiązek przestrzegania wdrożonych procedur bezpieczeństwa.
8. Praca specjalistów - pedagoga, logopedy, nauczycieli rewalidacji pozostaje bez zmian. Zajęcia te powinny odbyć się w szkole, jednak na pisemną prośbę rodzica wysłaną poprzez e-dziennik - w/w zajęcia mogą być prowadzone zdalnie, jeśli klasa realizuje obowiązek szkolny zdalnie.
9. Uczniowie odbywający naukę na odległość mają prawo do korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zdalnej lub stacjonarnej.  
10. Lekcja online trwa 30 minut + 15 minut nauczyciel jest do dyspozycji uczniów.
11. Nauczyciele prowadzą zdalne nauczanie ze szkoły (jeżeli sytuacja na to pozwala).
12. Uczniowie, którzy nie mają możliwości technicznych, by uczestniczyć w nauczaniu zdalnym, biorą udział w lekcji na terenie szkoły, po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu do wychowawcy.
13. Uczniowie, którzy nie posiadają sprzętu komputerowego mogą go wypożyczyć ze szkoły na czas nauczania zdalnego. Dotyczy to również uczniów z rodzin wielodzietnych w przypadku, gdy nauczanie zdalne realizuje trójka dzieci.
14. Nauczyciele mogą sprawdzać wiedzę i umiejętności uczniów zgodnie z zasadami określonymi w Statucie szkoły. Na bieżąco, poprzez dziennik elektroniczny są zobowiązani informować uczniów i rodziców o postępach w nauce, a także uzyskanych przez nich ocenach.
15. Zachowanie uczniów w czasie lekcji on-line, w tym obecność podlega ocenie.
         

Zasady obowiązujące podczas pracy zdalnej dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 15 im. Stefana Żeromskiego w Sosnowcu

 1. W szkole obowiązuje jedna platforma do prowadzenia nauki zdalnej – Microsoft Teams oraz dziennik elektroniczny Vulcan.
  2. Wszyscy uczniowie pracują wyłącznie w utworzonych przez nauczyciela zespołach.
  3. Spotkania on – line rozpoczynają i kończą tylko i wyłącznie prowadzący nauczyciele.
  4. Praca zdalna odbywa się zgodnie z planem lekcji.
  5. Lekcja on – line trwa do 30 minut + 15  minut ( nauczyciel jest do dyspozycji ucznia: pytania, konsultacje lub organizacja pracy własnej).                                                                                                                                                                                                                                6. Narzędzie pracy uczniów (komputer, laptop) powinno być wyposażone w mikrofon i kamerę  umożliwiające pracę zdalną.
  7. Uczniowie zobowiązani są do:
  a) udziału w  lekcjach on – line,
  b) wykonania i przesyłania nauczycielowi prac zgodnie ze wskazówkami nauczyciela,
  c) skontaktowania się z nauczycielem uczącym danego przedmiotu lub wychowawcą w przypadku problemów technicznych i sprzętowych ucznia lub kontakt telefoniczny ze szkołą.

8. Podczas zajęć on – line sprawdzana jest obecność uczniów.

 

Etykieta pracy zdalnej


1. Lekcji nie wolno nagrywać, fotografować, robić printscreenów i upubliczniać. Złamanie tej ważnej zasady wiąże się nie tylko wykluczeniem z lekcji, ale też z konsekwencjami prawnymi.
2. Zabronione jest udostępnianie osobom trzecim  haseł i linków wysyłanych uczniom przez nauczycieli.
3. W przypadku zaobserwowania osób niepożądanych podczas zajęć zdalnych w grupie, należy o tym fakcie poinformować nauczyciela prowadzącego.
4. Uczeń ma obowiązek punktualnie rozpoczynać lekcje prowadzone on – line.
5. Podczas realizacji zajęć w formie zdalnej należy bezwzględnie wykonywać polecenia nauczyciela.
6. Uczeń zobowiązany jest do przygotowania się do lekcji: podręczniki, zeszyty, przybory szkolne.
7. Uczeń nie powinien opuszczać pokoju, wychodzić w czasie lekcji.
8. Uczeń nie może rozłączyć się przed zakończeniem zajęć bez zgody nauczyciela.
9. Podczas zajęć zdalnych wszystkie mikrofony w komputerach, telewizory, radia i inne sprzęty w domu muszą być wyciszone.
10. Tzw. przejmowanie pulpitu może następować tylko za zgodą nauczyciela do celów związanych z lekcją.
11. Uczniowie stosują się do zasad ustalonych w danej grupie - zespole.
12. Uczniowie zobowiązani są do kulturalnego zachowania się podczas zajęć – szanowania innych uczniów i nauczycieli. Uczniowie odzywają się do siebie kulturalnie, nie obrażają innych uczestników lekcji. Nie odzywają się do siebie wulgarnie, nie wyśmiewają innych, nie krytykują. Podczas zajęć  zachowują właściwą postawę i są przygotowani do lekcji.
13. Uczniom zabrania się publikowania komentarzy i grafik obrażających lub poniżających uczestników zajęć.                                          14. Przed każdymi zajęciami uczniowie wyłączają  wszystko, co mają  na komputerze, laptopie lub komórce. To, co dzieje się w tle może rozpraszać uczniów i przeszkadzać w uczestnictwie w zajęciach.
15. Uczniowie mają obowiązek systematycznej pracy.
16. Uczniowie mają prawo do krótkiej przerwy między zajęciami – zgodnie z planem zajęć.
17. Nieobecność na zajęciach usprawiedliwia rodzic u wychowawcy poprzez dziennik elektroniczny.
18. Uczeń nieobecny na zajęciach on-line zobowiązany jest do uzupełnienia treści omawianych podczas lekcji we własnym zakresie.
19. Uczniowie powinni przestrzegać zasad bezpiecznej pracy z komputerem.

                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                       Wiesława Szopa

                                                                                                                                                                        dyrektor szkoły

 

 

 

Data dodania: 2020-10-26 20:24:04
Data edycji: 2020-10-27 14:42:34
Ilość wyświetleń: 619

Kalendarz

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej