Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Reset
Reset

RODO

Klauzula informacyjna dotycząca RODO
(dla rodziców uczniów Szkoły Podstawowej nr 15 w Sosnowcu)

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)  informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych Państwa oraz Państwa dzieci jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 15 z siedzibą w Sosnowcu, ul. Wojska Polskiego 84, tel: 32 2993714, mail: sp15@sosnowiec.edu.pl 
2. Inspektorem Danych Osobowych zgodnie z art. 158 ustawy o ochronie danych osobowych jest Pan Paweł Wierzbicki, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych poprzez: e-mail p.wierzbicki@cuwsosnowiec.pl, tel. 32 292 44 64 wew. 217
3. Dane osobowe Państwa i ucznia będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.,c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 996 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1457) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce. 
4. Administrator prowadzi operacje przetwarzania następujących kategorii danych osobowych: imiona i nazwisko ucznia, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania i zameldowania, numer PESEL, płeć, miejsce nauki i klasa, imiona i nazwiska rodziców oraz ich adresy zamieszkania i zameldowania, adresy poczty elektronicznej, numery telefonów, wizerunek ucznia w przypadku wyrażenia zgody przez rodziców na przetwarzanie wizerunku dziecka.
5. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych z siedzibą w Warszawie (00-193) ul. Stawki 2.
7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.
8. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Profilowanie może odbywać się ze względu na wiek, płeć, poziom znajomości języka obcego lub wybrane zajęcia sportowe, tworzenie grup religia/etyka.
9. Dane osobowe uczniów będą przechowywane w szkole przez okres nauki w Szkole Podstawowej nr 15 w Sosnowcu oraz po tym czasie przez okres wskazany w przepisach szczególnych.

Data dodania: 2019-10-17 21:11:41
Data edycji: 2021-11-08 18:24:24
Ilość wyświetleń: 1434

Kalendarz

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej