Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

ZASADY KLASYFIKACJI UCZNIÓW 2019/2020

ZASADY KLASYFIKACJI UCZNIÓW 2019/2020

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW

Zasady klasyfikacji i promocji uczniów w roku szkolnym 2019/2020

1.Ustalanie oceny rocznej z każdego przedmiotu uwzględnia  ocenę za pierwsze półrocze, oceny bieżące uzyskane do 12 marca 2020 r.  oraz oceny uzyskane podczas nauczania zdalnego, czyli od 25 marca 2020 r.

2.Do dnia 8.06.2020r. nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne informują uczniów o przewidywanych dla nich rocznych ocenach klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, a wychowawcy klas informują o ocenie zachowania.

3.Przewidywane oceny roczne wpisywane są przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów w dzienniku elektronicznym, w zakładce „Oceny śródroczne i roczne”, w rubryce ocena przewidywana.

4.Przewidywana ocena zachowania wpisywana jest przez wychowawcę w zakładce „Oceny zachowania”, w rubryce  Okres klasyfikacyjny 2 - „przewidywana”

5.Wychowawcy klas IV-VIII poprzez dziennik elektroniczny bezpośrednio do rodziców  wysyłają wiadomość z informacją  o przewidywanych dla uczniów rocznych ocenach klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz ocenie zachowania.

6.Wychowawcy klas I-III poprzez dziennik elektroniczny bezpośrednio do rodziców wysyłają wiadomość z propozycją oceny opisowej ucznia z uwzględnieniem oceny zachowania (do 10.06.).

7.Rodzic ma obowiązek zapoznania się z przewidywanymi rocznymi ocenami z zajęć edukacyjnych i zachowania swojego dziecka, co potwierdza w odpowiedzi zwrotnej skierowanej do wychowawcy klasy.

8.Po uzyskaniu informacji o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych, w uzasadnionych przypadkach uczeń lub jego rodzic może zwrócić się poprzez dziennik elektroniczny z pisemną prośbą do nauczyciela przedmiotu lub dyrektora szkoły, o możliwość ubiegania się o ocenę wyższą od przewidywanej. Wniosek przesyłany jest nie później niż trzy dni po uzyskaniu wiadomości o przewidywanej ocenie rocznej tj. do 12.06.2020.

 9.Dyrektor w porozumieniu z nauczycielem przedmiotu po rozpatrzeniu wniosku, może wyrazić zgodę na roczny sprawdzian wiadomości i umiejętności, wyznaczając termin przeprowadzenia go w dniach 15 lub 16 czerwca.

10.Szczegółowy sposób przeprowadzania sprawdzianu wiadomości i umiejętności określony jest w pkt. 15.

11.W terminie trzech dni od daty uzyskania informacji o rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania uczeń lub jego rodzice mogą złożyć pisemny wniosek do dyrektora szkoły o podwyższenie o jeden stopień oceny zachowania. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie mogące mieć wpływ na zmianę oceny. Dyrektor szkoły przekazuje do rozpatrzenia wniosek wychowawcy klasy, który ponownie w zespole uczących w danym oddziale, z udziałem pedagoga szkolnego analizuje zachowanie ucznia w danym roku szkolnym oraz wszelkie okoliczności zawarte we wniosku. Ostateczną decyzję podejmuje wychowawca, wystawiając ocenę zachowania.

12.Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić pisemne zastrzeżenia za pośrednictwem dziennika elektronicznego do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone do 2 dni roboczych po zakończeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych tj. do 30 czerwca 2020r. Szczegółowe zasady określa statut szkoły - § 59

13.Na prośbę rodziców ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności, uczeń może zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej. Przed podjęciem decyzji rada pedagogiczna zasięga opinii nauczycieli uczących przedmiotów, których dany egzamin dotyczy. Wniosek pisemny o egzamin wraz z uzasadnieniem musi wpłynąć do sekretariatu szkoły najpóźniej w dniu posiedzenia klasyfikacyjnego rady pedagogicznej i winien być zaopiniowany przez wychowawcę klasy. Egzamin może być przeprowadzony z nie więcej niż czterech przedmiotów. Egzamin  klasyfikacyjny  przeprowadza  się  nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Szczegółowe zasady przeprowadzanie egzaminu określa statut szkoły § 56

14.Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena niedostateczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć. Informacje o możliwości przystąpienia do egzaminu, terminie i formie przekazywane są uczniowi i rodzicom przez nauczyciela przedmiotu lub wychowawcę. Szczegółowe zasady przeprowadzanie egzaminu określone są w  § 57 statutu szkoły.

15.W związku  z zagrożeniem  COVID-19 egzaminy klasyfikacyjne, egzaminy poprawkowe oraz sprawdzian wiadomości i umiejętności będą odbywały się zgodnie z zasadami opisanymi w statucie szkoły, czyli w siedzibie szkoły z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wynikających z przepisów epidemicznych i reżimu sanitarnego.

Data dodania: 2020-06-03 19:35:37
Data edycji: 2020-06-04 21:51:35
Ilość wyświetleń: 461

Kalendarz

BIP
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej