Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Reset
Reset

Kierunki pracy szkoły

1. Poprawa poziomu nauczania i wyników sprawdzianu zewnętrznego

 

LP Zadanie do wykonania Wskaźnik realizacji zadania Termin wykonania Odpowiedzialny
1 Monitorowanie efektów kształcenia i wychowania. Raporty analiz wyników sprawdzianów zewnętrznych, sprawdzianów wiadomości i umiejętności uczniów, analizy wyników klasyfikacji półrocznych i rocznych cały rok Zespoły ds. analizy wyników
2 Opracowanie i wdrażanie programu naprawczego w przypadku obniżenia efektów kształcenia Program naprawczy wrzesień, na bieżąco Powołany zespół, wszyscy nauczyciele
3 Opracowanie i wdrażanie wniosków do dalszej pracy po analizie wyników sprawdzianu szóstoklasistów i OBUT Prezentacja wniosków na posiedzeniu rady. czerwiec/sierpień, na bieżąco Zespół ds. analizy wyników, wszyscy nauczyciele
4 Uwzględnianie w planach dydaktycznych wniosków po analizie wyników sprawdzianu zewnętrznego Zapisy w planach dydaktycznych wrzesień Poszczególni nauczyciele
5 Systematyczne diagnozowanie postępów uczniów Diagnozy wybranych kompetencji prowadzone przez nauczycieli cały rok Poszczególni nauczyciele
6 Przygotowanie i przeprowadzenie sprawdzianów próbnych uczniów w klasach VI Analiza wyników uczniów i podjęcie działań naprawczych listopad luty Zespół ds. analizy wyników sprawdzianów wewnętrznych we współpracy z zespołem ds. analizy wyników sprawdzianów zewnętrznych
7 Przygotowanie i przeprowadzenie badania kompetencji uczniów klas I i III Analiza wyników uczniów i opracowanie wniosków do dalszej pracy maj Zespół edukacji wczesnoszkolnej
8 Przygotowanie i przeprowadzenie badania wiadomości i umiejętności – „To już wiem, to już umiem” Analiza wyników uczniów wszystkich klas wrzesień kwiecień Zespół ds. analizy wyników sprawdzianów wewnętrznych
9 Przeprowadzenie badań osiągnięć edukacyjnych uczniów zgodnie z planem Analiza wyników uczniów i opracowanie wniosków do dalszej pracy styczeń, maj/ czerwiec Wyznaczeni nauczyciele

2. Organizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów wymagających wsparcia.

 

LP Zadanie do wykonania Wskaźnik realizacji zadania Termin wykonania Odpowiedzialny
1 Indywidualizowanie pracy na lekcji. Dostosowywanie wymagań do możliwości u uczniów z opiniami, orzeczeniami, przewlekle chorych Dostosowania wymagań podpisane przez każdego nauczyciela. wrzesień Poszczególni nauczyciele
2 Objęcie różnymi formami pomocy psychologiczno -pedagogicznej uczniów wymagających wsparcia Zorganizowanie zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych, wspomagających rozwój dziecka, konsultacji. wg potrzeb Poszczególni nauczyciele
3 Praca z uczniem potrzebującym pomocy w ramach konsultacji nauczycielskich Wyniki badań osiągnięć edukacyjnych wykażą postęp u dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. na bieżąco Poszczególni nauczyciele
4 Obserwacja rozwoju dzieci, ich postępów i podejmowanie działań w przypadku niepokojących sygnałów Kierowanie do placówek specjalistycznych, rozmowy z rodzicami, udzielanie wskazówek do pracy, rozmowy wspierające na bieżąco Wszyscy nauczyciele

3. Wspieranie uzdolnień

 

LP Zadanie do wykonania Wskaźnik realizacji zadania Termin wykonania Odpowiedzialny
1 Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w formie kół zainteresowań Uruchomienie kół zainteresowań i zajęć pozalekcyjnych - dostosowanie ich programu do potrzeb i zainteresowań uczniów wrzesień –czerwiec Wszyscy nauczyciele
2 Przygotowanie harmonogramu zajęć pozalekcyjnych Umieszczenie harmonogramu na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej szkoły wrzesień Wyznaczeni nauczyciele
3 Mobilizowanie uczniów do udziału w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych Udział uczniów w konkursach i ich osiągnięcia Zgodnie z kalendarzem Wszyscy nauczyciele

4. Uatrakcyjnianie metod nauczania

 

LP Zadanie do wykonania Wskaźnik realizacji zadania Termin wykonania Odpowiedzialny
1 Kontynuowanie pracy metodami aktywizującymi realizowanych w ramach programu wychowawczego szkoły. Realizacja metod aktywizujących w każdej klasie, prezentacja. cały rok Wychowawcy nauczyciele
2 Podniesienie poziomu atrakcyjności procesu nauczania poprzez wykorzystywanie komputerowych programów edukacyjnych Zwiększenie liczby godzin zajęć dydaktycznych prowadzonych w sali komputerowej. cały rok Wszyscy nauczyciele
3 Podniesienie poziomu atrakcyjności procesu nauczania poprzez wykorzystywanie tablicy interaktywnej Zwiększenie liczby godzin zajęć dydaktycznych prowadzonych z wykorzystaniem tablicy interaktywnej cały rok Wszyscy nauczyciele

5. Umacnianie udziału rodziców w życiu szkoły

 

LP Zadanie do wykonania Wskaźnik realizacji zadania Termin wykonania Odpowiedzialny
1 Zwiększenie frekwencji rodziców na zebraniach i konsultacjach indywidualnych Większa frekwencja na zebraniach i zachęcanie do aktywniejszego korzystania z konsultacji indywidualnych. cały rok – podsumowanie w czerwcu Wychowawcy klas
2 Angażowanie rodziców do organizowania imprez klasowych, szkolnych i środowiskowych Udział rodziców w życiu szkoły cały rok Dyrekcja Wychowawcy klas
3 Zorganizowanie spotkania nauczycieli z rodzicami -absolwentami szkoły Udział rodziców w życiu szkoły listopad Wyznaczony nauczyciel
4 Organizowanie konkursów z udziałem rodziców i dzieci Udział rodziców i dzieci w konkursach szkolnych i międzyszkolnych cały rok Organizatorzy konkursów

6. Zwiększenie bezpieczeństwa w szkole, promowanie pozytywnych postaw społecznych

 

LP Zadanie do wykonania Wskaźnik realizacji zadania Termin wykonania Odpowiedzialny
1 Upowszechnianie wśród uczniów i rodziców znajomości systemu nagród i kar Stałe ekspozycje norm obowiązujących w szkole. październik/listopad Wychowawcy klas
2 Stała współpraca z policją, sądem rodzinnym. Przeprowadzenie spotkania z policją, psychologiem oraz przedstawicielem sądu rodzinnego wrzesień/październik Pedagog
3 Realizacja programów profilaktycznych Wpisy w dziennikach Zgodnie z kalendarzem Pedagog
4 Konsekwentne reagowanie na wszelkie przejawy agresji i łamanie regulaminów szkolnych. Nagradzanie dobrych przykładów Informacje w zeszytach kontaktów, zapisy ze spotkań z rodzicami, oceny z zachowania Na bieżąco Wszyscy nauczyciele
5 Motywowanie dzieci do podejmowania aktywności na rzecz innych i środowiska. Uwrażliwianie na krzywdę innych. Udział w kampaniach społecznych, akcjach charytatywnych, wydarzeniach lokalnych. Współpraca i instytucjami. Cały rok Wszyscy nauczyciele
6 Motywowanie dzieci do rozwijania swoich zainteresowań, pasji, talentów, poszukiwania informacji o świecie. Udział w zajęciach pozalekcyjnych, konkursach, wydarzeniach na rzecz szkoły i środowiska. Cały rok Wszyscy nauczyciele

7. Promocja szkoły

 

LP Zadanie do wykonania Wskaźnik realizacji zadania Termin wykonania Odpowiedzialny
1 Przekazywanie informacji o wydarzeniach szkolnych Prowadzenie strony internetowej, profilu na facebooku, gazetki szkolnej. Współpraca z mediami. Eksponowanie antyram ze zdjęciami z wydarzeń szkolnych Cały rok Wszyscy nauczyciele
2 Promowanie osiągnięć uczniów Galeria prac uczniów, wystawy okolicznościowe, kiermasze prac uczniowskich. Cały rok Wszyscy nauczyciele
3 Integracja ze środowiskiem Organizowanie imprez środowiskowych, spotkań z absolwentami. Współpraca z innymi szkołami, instytucjami. Cały rok Wszyscy nauczyciele
4 Dbanie o dobre imię szkoły Udział w wydarzeniach miejskich, regionalnych, krajowych Cały rok Wszyscy nauczyciele
Data dodania: 2019-10-23 19:15:30
Data edycji: 2019-10-23 19:15:34
Ilość wyświetleń: 580

Kalendarz

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej