Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Informacja dla uczniów i rodziców

 

I. Zasady ogólne.

1.Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

2.Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

3.Rodzic/prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy ze względu na stan zdrowia.

4.Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:

 • uczniowie przystępujący do egzaminu,
 • osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie zespołów nadzorujących, obserwatorzy, egzaminatorzy, osoby wyznaczone do przygotowania i obsługi egzaminu,
 • inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję,
 • pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.

5.W dniach, w których jest przeprowadzany egzamin (tj.16-18 czerwca 2020 roku), w szkole nie będą odbywały się zajęcia edukacyjne. Zorganizowane jednak będą zajęcia opiekuńcze dla uczniów, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki w domu.

6.Uczniowie nie mogą wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

7.Na egzaminie każdy uczeń korzysta z własnych przyborów piśmienniczych: długopisu lub pióra z czarnym tuszem/atramentem (niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych/ścieralnych) oraz linijki,  które należy przynieść w woreczku foliowym. Uczniowie nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

8.Szkoła nie zapewnia posiłków ani wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.

 

II. Zasady postępowania w czasie egzaminu. 

1.Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą). Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, uczniowie zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m).

2.Przed wejściem  do budynku szkoły każda osoba zobowiązana jest do dezynfekcji rąk.

3.W celu zminimalizowania konieczności kontaktu z innymi zdającymi uczniowie po wejściu do szkoły przechodzą do wyznaczonej sali egzaminacyjnej według harmonogramu:

Uczniowie według numeru w dzienniku

Godzina przyjścia do szkoły

Numer sali

Godzina przejścia nauczyciela i przedstawiciela uczniów po zestawy egzaminacyjne

Przechodząc do sali na egzamin oraz po zakończonym egzaminie uczniowie korzystają ze schodów:

1-7

8:30

22

8:50

schody przy bibliotece

8-14

8:35

18

8:50

schody przy jadalni

15-26

8:40

19

8:50

schody przy sali nr 8

4.Uczniowie wchodzą do sali pojedynczo, nauczyciel losuje w ich obecności numery stolików, przy których będą pracować.

5.Po wejściu do Sali uczeń niezwłocznie zajmuje miejsce przy stoliku, którego numer został dla niego wylosowany.

6.Uczniowie są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. W trakcie egzaminu uczeń  ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

 • podchodzi nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane pytanie;
 • wychodzi do toalety;
 • kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

7.Przed rozpoczęciem egzaminu przewodniczący zespołu nadzorującego przypomni o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim o:

 • zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi;
 • obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym;
 • niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką;
 • konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po zakończonym egzaminie.

8.Członkowie zespołu nadzorującego, obserwatorzy i inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu, podczas poruszania się po sali egzaminacyjnej powinni mieć zakryte usta i nos. Mogą odsłonić twarz, kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc, przy zachowaniu niezbędnego odstępu.

9.Zarówno uczniowie, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu maseczką lub przyłbicą.

10.Uczniowie, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką ani nosić przyłbicy mogą przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej.

11.Żaden zdający nie opuszcza sali egzaminacyjnej na stałe przed upływem jednej godziny od godziny rozpoczęcia egzaminu wskazanej w harmonogramie, z wyjątkiem skorzystania z toalety, konieczności zażycia lekarstwa, kontaktu ze służbami medycznymi.

12.W przypadku konieczności wyjścia z sali uczeń sygnalizuje taką potrzebę przez podniesienie ręki. Po uzyskaniu zezwolenia na wyjście, uczeń pozostawia zamknięty swój arkusz na stoliku, a czas jego nieobecności jest odnotowywany w protokole. Wychodząc z sali oraz poza salą egzaminacyjną, uczeń ma mieć zakryte usta i nos.

13.Po zakończeniu egzaminu uczniowie nadal muszą pamiętać, aby zachować dystans, nie gromadzić się w jednym miejscu. Uczniowie piszący egzamin w różnych klasach wychodzą po kolei, z zachowaniem niewielkich odstępów czasowych. Zdający egzamin w sali 22 wybierają schody przy bibliotece, zdający w sali 19- schody przy sali nr 8, zdający w sali 18- schody przy sklepiku szkolnym.

14.Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) uczniowie nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

 

III. Środki bezpieczeństwa na terenie szkoły.

1.Przy wejściu do szkoły umieszczona jest informacja:

 • dotycząca objawów zarażenia koronawirusem oraz sposobów zapobiegania zakażeniu;
 • zawierająca dane kontaktowe najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz najbliższego oddziału zakaźnego;
 • zawierająca numery telefonów do służb medycznych oraz numer infolinii NFZ.

2.Płyn do dezynfekcji rąk jest umieszczony przy wejściu do szkoły, w holu głównym oraz w każdej sali  egzaminacyjnej. Obok płynu znajduje się informacja na temat prawidłowej dezynfekcji rąk.

3.Ławki w sali egzaminacyjnej są ustawione w taki sposób, aby pomiędzy zdającymi zachowany był  1,5-metrowy odstęp w każdym kierunku.

4.Drzwi do sal egzaminacyjnych będą stale otwarte, tak aby zdający oraz inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu nie musiały ich otwierać. Wyjątek stanowi egzamin z języka angielskiego w zakresie zadań na rozumienie ze słuchu, podczas których odtwarzane jest nagranie z płyty CD.

5.Sale egzaminacyjne będą wietrzone, myte i dezynfekowane przed wpuszczeniem do nich zdających oraz po egzaminie. 

6.Każdy uczeń będzie mógł zostawić swoje rzeczy osobiste przed salą egzaminacyjną,pod nadzorem pracownika szkoły.

 

IV. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u członka zespołu egzaminacyjnego lub zdającego.

1.Jeżeli uczeń lub członek zespołu nadzorującego przejawia niepokojące objawy choroby, przewodniczący zespołu nadzorującego informuje o tym przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, który zapewnia odizolowanie osoby przejawiającej objawy choroby w izolatce.

2.Przewodniczący zespołu nadzorującego niezwłocznie powiadamia rodziców/prawnych opiekunów ucznia o zaistniałej sytuacji w celu pilnego odebrania go ze szkoły oraz informuje właściwą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zdającego – także pogotowie ratunkowe.

 

Data dodania: 2020-06-06 09:00:34
Data edycji: 2020-06-15 21:12:58
Ilość wyświetleń: 151

NAUCZANIE ZDALNE

INFORMACJE
Więcej informacji

Kalendarz

BIP
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button