Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Harmonogram spotkań

*Terminarze - wersja do druku - na dole strony.

T e r m i n a r z  s p o t k a ń  w y c h o w a w c ó w  k l a s  z  r o d z i c a m i

ROK SZKOLNY 2021/ 2022

2, 8.09.2021

Spotkanie klasowe z wychowawcą – wybór Oddziałowej Rady Rodziców, omówienie spraw wychowawczych, ustalenie harmonogramu wyjść i wycieczek. Przedstawienie projektu programu wychowawczo - profilaktycznego, zapoznanie rodziców z propozycją planu pracy wychowawczej.

Przekazanie rodzicom niezbędnych informacji dotyczących
korzystania z dziennika elektronicznego.

 

21.10.2021

 

 

Konsultacje indywidualne dla rodziców- poprzedzone informacją poprzez dziennik elektroniczny.

 

4.11.2021

Spotkanie klasowe z wychowawcą, temat z planu pracy wychowawcy. Przekazanie informacji o ocenach, sprawy  bieżące z życia klasy.

 

 

16.12. 2021

 

  Poinformowanie rodziców uczniów o zagrożeniach ocenami              

  niedostatecznymi oraz nagannymi lub nieodpowiednimi z

  zachowania (lub za pomocą dziennika elektronicznego).

 

27.01. 2022

Spotkanie klasowe z wychowawcą – poinformowanie rodziców
o ocenach śródrocznych uzyskanych przez uczniów, analiza pracy wychowawczej.

 

 

24.03.2022

Spotkanie klasowe z wychowawcą - przedstawienie informacji
o uczniach, analiza pracy wychowawczej (temat przewodni zebrania  z programu wychowawczego).

Kl. VIII Spotkanie z rodzicami uczniów klas ósmych  - omówienie procedur egzaminu ósmoklasisty, zasady rekrutacji
i sposób logowania.

 

21.04.2022

Konsultacje indywidualne dla rodziców- poprzedzone informacją poprzez dziennik elektroniczny.

 

 

12.05.2022

 Poinformowanie rodziców uczniów o zagrożeniach ocenami   

 niedostatecznymi i oceną naganną lub nieodpowiednią zachowania

 (za pomocą dziennika elektronicznego).

 

9.06.2022

Spotkanie klasowe z wychowawcą – poinformowanie rodziców uczniów o proponowanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych. Podsumowanie roku szkolnego 2021/2022.

 

T e r m i n a r z  s p o t k a ń  d y r e k c j i  z  R a d ą  R o d z i c ó w 

T e r m i n

T e m a t y k a   s p o t k a ń

8.09.2021

Spotkanie organizacyjne:

-   wybór prezydium Rady Rodziców

-   zatwierdzenie Programu wychowawczo - profilaktycznego,

-   omówienie zmian w Statucie

-   plan finansowy

-   dyskusja nt. dni wolnych od zajęć dydaktycznych, podjęcie decyzji,

-   informacja na temat planowanych uroczystości

-   inicjatywy zgłaszane przez rodziców

  27.01.2022

 

Podsumowanie pracy za I półrocze, przedstawienie wniosków z nadzoru

    21.04.2022

Organizacja festynu rodzinnego „Śladami Stefana Żeromskiego”

9.06.2022

Podsumowanie pracy szkoły, przedstawienie wniosków z nadzoru, wnioski do dalszej pracy, wybór ubezpieczyciela

 

Inne spotkania

 

Listopad  2021

Spotkanie z rodzicami uczniów klas trzecich oraz wybór oferty wyjazdowej na zieloną szkołę 2022

 

czerwiec 2022

Spotkanie z rodzicami uczniów klasy ósmej oraz omówienie wyników egzaminu ósmoklasisty

 

czerwiec 2022

Spotkanie z rodzicami uczniów, którzy rozpoczną naukę w szkole
we wrześniu 2022

 

Data dodania: 2019-10-22 10:02:25
Data edycji: 2021-10-12 09:43:11
Ilość wyświetleń: 2120

Kalendarz

BIP
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej