- OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MłODZIEżY SZKOLNEj I AKADEMICKIEj ORAZ NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

- Tabela norm oceny procentowej trwałego uszczerbku n a zdrowiu