Spotkania wychowawców klas z rodzicami

06.09.2017Spotkanie z wychowawcą – wybór Oddziałowej Rady Rodziców, omówienie spraw wychowawczych, ustalenie harmonogramu wyjść i wycieczek.
9.10.2017 OG
10.10.2017 SP
kl. I-III
kl.IV-VI
szkolenie 16:15 - spotkania z rodzicami po szkoleniu
Spotkania z wychowawcą – przedstawienie programu wychowawczo - profilaktycznego, zapoznanie rodziców z WSO.
Szkolenie dnia 10.10.2017 o godz. 16:15 dla rodziców i nauczycieli.
Wpływ informacji z Internetu na rozwój osobowości młodego człowieka
08.11.2017
Godz. 17:00 - 18:00
Konsultacje indywidualne.
11.12.2017 OG
12.12.2017 SP
kl. I-III godz.16:30
kl. IV-VII godz.17:00
Spotkanie z wychowawcą, temat z planu wychowawcy. Przekazanie informacji o ocenach, sprawy bieżące z życia klasy, poinformowanie rodziców uczniów o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi, nagannymi lub nieodpowiednimi zachowania.
24.01.2018 OG g. 17:00
25.01.2018 SP
kl. I-III g.16.30
kl. IV-VI g.17.30
Spotkanie z wychowawcą – poinformowanie rodziców o ocenach śródrocznych uzyskanych przez uczniów, analiza pracy wychowawczej.
19.03.2018 OG
20.03.2018 SP
Godz. 17:00 - 18:30
Spotkanie z wychowawcą - przedstawienie informacji o uczniach, analiza pracy wychowawczej (tematyka z programu wychowawcz-profiaktycznego). Procedury przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego.
16.04. 2018
Godz. 17:00 - 18:00
Konsultacje indywidualne.
14.05.2018 OG
15.05.2018 SP
Godz. 17:00 - 18:30
Poinformowanie rodziców uczniów o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i oceną naganną lub nieodpowiednią zachowania.
4.06.2018 OG
5.06.2018 SP
Godz. 17:00 - 18:30
Spotkanie z wychowawcą – poinformowanie rodziców uczniów o propozycjach ocen rocznych. Podsumowanie roku szkolnego.

UWAGA:
Ewentualne zmiany terminu lub godziny spotkań przekazywane będą na bieżąco przez wychowawców klas.