eTwinning to współpraca bliźniaczych szkół w Europie za pośrednictwem mediów elektronicznych i promowanie szkolenia nauczycieli.

Jest to edukacyjny program Unii Europejskiej, który promuje wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w szkołach europejskich.

Uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet we współpracy ponad granicami. Współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki.

eTwinning poszerza zakres pedagogicznych możliwości oferowanych uczniom i nauczycielom, motywuje do nauki i otwarcia na Europę.

Trzy najważniejsze cechy projektów eTwinning:

  • Wykorzystywanie komputera, Internetu, oprogramowania, aparatu cyfrowego, kamery czyli narzędzi akceptowanych przez uczniów i wzbudzających ich entuzjazm;
  • Języki obce są konieczne do bezpośredniej komunikacji ze szkołą partnerską, a natychmiastowe korzystanie z wiadomości ‘lekcyjnych’ wywołuje radość uczniów i zwiększa ich motywację do nauki;
  • Temat projektu związany z podstawami programowymi wszystkich przedmiotów nauczanych w szkole i nauka przez zabawę, różnorodne formy aktywności i działania projektowe.

eTwinning zachęca nauczycieli i uczniów do nauki poprzez intensywne stosowanie techniki cyfrowej. Jest to korzystne dla obu stron, ponieważ taka nauka przypomina, na małą skalę, realne życie, które jest wielojęzyczne, wielokulturowe i wyposażone w różnorodne urządzenia cyfrowe. Budzi także świadomość wartości internacjonalizmu w szkole.

eTwinning daje uczniom możliwości rozwijania w naturalnym szerokim środowisku wielu różnych kompetencji: językowych, społecznych i technicznych. Uczą się oni komunikacji pisanej i ustnej w wielu językach. Rośnie motywacja do nauki języków – głównie angielskiego jako języka globalnego i potrzeba uczenia się, ponieważ słownictwo i gramatyka są przyswajane do natychmiastowego, a nie przyszłego, wykorzystania.

eTwinning pomaga uczniom nie tylko poznawać inne kultury, lecz także lepiej rozumieć kulturę ojczystą i jej wartości. Mają szansę odkrywać wspólne uniwersalne wartości w kontekście szerszym niż lokalny. Dzieci uczą się rozpoznawać podobieństwa i różnice kulturowe oraz akceptować je bez osądzania.

Wiedza o kulturze partnera w eTwinning i doświadczenia zdobyte w projekcie budują ogólną postawę otwarcia i tolerancji wobec innych kultur.

Pozytywny stosunek do ludzi, którzy mówią innymi językami oraz mają swoje własne zwyczaje budzi ciekawość.


Młodzi ludzie stają się „obywatelami świata”.


Nasze programy eTwinning
"E-journal" 2009/2010
"Beyond borders" 2010/2011
"Be smart be safe" 2011/2012
"Celebrate together" 2011/2012
"Getting to know Europe" 2012/2013


>>>> Oficjalna strona programu <<<