W roku szkolnym 2019/2020 obowiązkowo naukę w klasie pierwszej rozpoczynają dzieci urodzone w 2012 roku. Dzieci urodzone w roku 2013 – sześciolatki, mogą rozpocząć naukę w szkole na wniosek rodzica, pod warunkiem, że w roku szkolnym 2018/2019 odbyły roczne przygotowanie przedszkolne.

Harmonogram rekrutacji do klasy pierwszej

l.p. Czynności rekrutacyjne Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez  kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 01.03.2019r. – 11.03.2019r. (do godz. 15.00) 03.06.2019r. – 07.06.2019r. (do godz. 15.00)
2 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 18.03.2019r. (do godz. 12.00) 12.06.2019r. (do godz. 12.00)
3 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia do 22.03.2019r. (do godz. 15.00) do 27.06.2019r. (do godz. 15.00)
4 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 25.03.2019r. (do godz. 12.00) 30.06.2019r. (do godz. 12.00)

1. PRZYJĘCIE DO KLASY I DZIECI ZAMIESZKAŁYCH W OBWODZIE SZKOŁY
Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są na podstawie zgłoszenia, które należy złożyć w sekretariacie szkoły zgodnie z podanym harmonogramem.
Druki zgłoszeń o przyjęcie są dostępne w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej.  Załącznik nr 1

2. PRZYJĘCIE DO KLASY I DZIECI SPOZA OBWODU SZKOŁY
Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły mogą być przyjęte do klasy pierwszej na wniosek rodziców, w wyniku postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła dysponować będzie wolnymi miejscami.
Druki wniosków o przyjęcie są dostępne w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej. Załącznik nr 2

3. W postępowaniu rekrutacyjnym będą brane pod uwagę kryteria oraz odpowiadająca im liczba punktów określone przez organ prowadzący w Uchwale NR 808/LVIII/2018 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 30 stycznia 2018 r

Harmonogram- Rekrutacja do klas pierwszych na rok szkolny 2019
RODO klauzula informacyjna do rekrutacji 2019/2020