W roku szkolnym 2018/2019 obowiązkowo naukę w klasie pierwszej rozpoczynają dzieci urodzone w 2011 roku. Dzieci urodzone w roku 2012 – sześciolatki, mogą rozpocząć naukę w szkole na wniosek rodzica, pod warunkiem, że w roku szkolnym 2017/2018 odbyły roczne przygotowanie przedszkolne.

Informujemy, że zapisy do klas pierwszych na rok szkolny 2018/2019 odbywać się będą zgodnie z Uchwałą NR 808/LVIII/2018 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji wraz z liczbą punktów oraz dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i klas I szkół podstawowych w Sosnowcu z uwzględnieniem Zarządzenia Nr 65 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów w roku szkolnym 2018/2019 do publicznych przedszkoli oraz do publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Sosnowiec jest organem prowadzącym.

PRZYJĘCIE DO KLASY I DZIECI ZAMIESZKAŁYCH W OBWODZIE SZKOŁY
- Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są na podstawie zgłoszenia, które należy złożyć w sekretariacie szkoły do 14 marca 2018 roku.

Druki zgłoszeń o przyjęcie są dostępne w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej.
Załącznik nr 1

PRZYJĘCIE DO KLASY I DZIECI SPOZA OBWODU SZKOŁY
Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły mogą być przyjęte do klasy pierwszej na wniosek rodziców, w wyniku postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła dysponować będzie wolnymi miejscami.

W postępowaniu rekrutacyjnym będą brane pod uwagę kryteria oraz odpowiadająca im liczba punktów określone przez organ prowadzący w Uchwale NR 808/LVIII/2018 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 30 stycznia 2018 r

- Przyjmowanie wniosków o przyjęcie dzieci spoza obwodu do I klasy wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez  kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym odbywać się będzie w okresie od 1 - 14 marca 2018 roku.

Druki wniosków o przyjęcie są dostępne w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej.
Załącznik nr 2

- Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klasy I zostaną podane do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną 16 marca 2018 r.

- Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia oraz dostarczenie ze szkoły obwodowej KARTY PRZEKAZANIA UCZNIA do 21 marca 2018 roku

- Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – 23 marca 2018 roku


- Zał. 1 Zgłoszenie dziecka do kl. I z obwodu szkoły

- Zał. 2 Wniosek o przyjęcie ucznia spoza obwodu szkoły

- Uchwała RM w Sosnowcu - kryteria 2018

- Zarządzenie Nr 56 Prezydenta Miasta