Szanowni Rodzice

Uprzejmie informujemy, że na podstawie art. 130 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017r., poz. 59) w związku z Zarządzeniem Nr 282 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 3 kwietnia 2017 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postepowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2017/2018 trwają zapisy do klas pierwszych na rok szkolny 2017/2018.

1. Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, urodzone w 2010 roku (siedmiolatki) oraz 2011 roku (sześciolatki) przyjmowane są do Szkoły Podstawowej nr 15 w Sosnowcu z urzędu na podstawie „Zgłoszenia przyjęcia dziecka zamieszkującego w obwodzie” / „Wniosku o przyjęcie dziecka sześcioletniego” - Załącznik nr 1.

2. Kandydaci zamieszkali poza obwodem Szkoły Podstawowej nr 15 w Sosnowcu mogą być przyjęci do klasy pierwszej na wniosek rodziców („Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej dziecka zamieszkującego poza obwodem szkoły” - Załącznik nr 2 ) po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła dysponować będzie wolnymi miejscami.

3. Rekrutację uczniów do klasy I prowadzi się w 2017 roku zgodnie z harmonogramem:
1) 02 – 17 maja - szkoła przyjmuje wypełnione i podpisane przez rodziców wnioski o przyjęcie dziecka do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym;
2) 17 – 19 maja - komisja rekrutacyjna dokonuje analizy i oceny wniosków, przygotowuje listy kandydatów  zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;
3) 19 maja (do godz.12:00) – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;
4) do 24 maja, do godz. 15:00 – Rodzice potwierdzają wolę uczęszczania dziecka do Szkoły Podstawowej nr 15 w Sosnowcu poprzez dostarczenie Karty Przekazania Ucznia ze szkoły obwodowej i złożenie pisemnego oświadczenia;
5) 25 maja, do godz. 12:00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

4. Na wniosek rodziców złożony nie później niż do dnia 31 sierpnia, dyrektor szkoły w obwodzie której mieszka dziecko, odracza rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego o jeden rok. W tym wypadku wymagana jest opinia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego kontynuuje przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego.

5. W przypadku posiadania wolnych miejsc prowadzone będzie postępowanie uzupełniające zgodnie z harmonogramem:
1) 25 maja – 21 czerwca - przyjmowanie od rodziców wypełnionych wniosków o przyjęcie dziecka do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym;
2) 28 czerwca (do godz.12:00) – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;
3) do 30 czerwca, do godz. 15:00 – potwierdzenie przez rodzica woli uczęszczania dziecka do Szkoły Podstawowej nr 15 w Sosnowcu poprzez złożenie pisemnego oświadczenia;
4) 1 lipca, do godz. 12:00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

6. Wnioski, o których mowa w punkcie 1. oraz 2. można pobrać w sekretariacie szkoły lub poniżej.


- Zał 1 zgłoszenie dziecka do kl. I i wniosek sześciolatka 2017.2018

- Zał. 2 Wniosek spoza obwodu 2017.2018