- Dbamy o kulturę i szacunek w  relacjach rodzic – nauczyciel – uczeń.

- Dbamy o bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć opiekuńczo – wychowawczych.

- Podejmujemy działania zwalczające przejawy agresji.

- Oferujemy zajęcia pozalekcyjne wyrównujące szanse edukacyjne oraz rozwijające zainteresowania uczniów.

- Oferujemy pomoc pedagogiczno - psychologiczną.

- Nawiązujemy i podtrzymujemy współpracę nie tylko z lokalnymi instytucjami  i organizacjami.

- Wzbogacamy bazę dydaktyczną szkoły.