ABSOLWENT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 15 IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W SOSNOWCU

- jest dumny ze swojej szkoły i jej patrona,
- w swoim postępowaniu dąży do prawdy,
- potrafi rzetelnie pracować indywidualnie i w zespole,
- wykorzystuje najnowsze techniki multimedialne,
- wie, gdzie szukać pomocy w rozwiązywaniu złożonych problemów,
- jest przygotowany do dalszego kształcenia się,
- rozumie i stosuje zasady zdrowego stylu życia,
- jest otwarty na europejskie i światowe wartości kultury,
- zna historię, kulturę oraz tradycje swojego regionu i narodu,
- jest życzliwie nastawiony do świata i ludzi,
- zna i stosuje zasady dobrego wychowania,
- dba o bezpieczeństwo własne i innych